Strona główna
 1. Wiadomości
 2. O cukrzycy
 3. Porady
 4. Sprzęt i leki
 5. Więcej
 6. Przydatne
 7. O portalu
diabetyk24.pl
Accu-Chek Instant

FreeStyle Libre 2

Ypsomed

Dexcom One+
Artykuły
O cukrzycy
Cukrzyca typu 2
Odżywianie
Pompy insulinowe
Monitoring glikemii
Glukometry
Nakłuwacze
Peny
Insuliny

Dodaj komentarz
Ministerstwo Zdrowia

Zarządzenie MZ w sprawie powołania Zespołu...

dodano: lipca 2005 r., źródło: www.mz.gov.pl

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:


§ 1.


Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy, zwany dalej „Zespołem”.


§ 2.


1. W skład Zespołu wchodzą;
1) Przewodniczący Zespołu - prof. dr hab. med. Józef Drzewoski – Kierownik Kliniki Propedeutyki Interny z Oddziałem Framakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

2) Zastępca Przewodniczącego:
Dariusz Adamczewski – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej;

3) Członkowie Zespołu:
 1. Prof. zw. dr hab. med. Jan Tatoń – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Akademii Medycznej w Warszawie,
 2. Prof. zw. dr hab. med. Zbigniew Szybiński – Klinika Endokrynologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 3. Dr hab. med. Anna Noczyńska – Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego i Diabetologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
 4. Prof. dr hab. med. Jerzy Bodalski – Kierownik Kliniki Chorób Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 5. Prof. zw. dr hab. med. Władysław Grzeszczak – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu,
 6. Prof. dr hab.med. Teresa Kasperska-Czyżyk – Konsultant d/s diabetologii w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 7. Dr hab. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz – Konsultant w dziedzinie diabetologii dla województwa warmińsko-mazurskiego,
 8. Dr Grażyna Kruk-Kupiec – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa,
 9. Dr Witold Lukas – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 10. Dr Paweł Kawalec – Zakład Gospodarki Lekiem w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 11. Andrzej Bauman – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.


2. Zespół wybiera ze swojego grona sekretarza.


§ 3.


1. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy.

2. Zespół przygotuje projekt programu, zawierający w szczególności:
 1. opis programu (cele ogólne i szczegółowe, opis działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia celów, harmonogram działań wynikający z formy opisowej);
 2. oszacowanie kosztów wdrożenia realizacji programu;
 3. kryteria wyboru realizatorów programu;
 4. sposób i tryb oceny jakości realizacji programu.§ 4.


Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pan Janusz Opolski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.


§ 5.


1. Zespół działa kolegialnie.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.

4. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.


§ 6.


Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt opracowanego programu polityki zdrowotnej, w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 lipca 2005 r.


§ 7.


W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu.


§ 8.


1. Członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do uczestniczenia w pracach Zespołu przez przewodniczącego nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990).

3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, z działu 851 - Ochrona Zdrowia, z rozdziału 85195 - Pozostała działalność.


§ 9.


Zespół ulega rozwiązaniu - po przyjęciu przez ministra właściwego do spraw zdrowia –projektu dokumentu programu polityki zdrowotnej, o którym mowa w § 6.


§ 10.


Obsługę administracyjno - techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.


§ 11.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie polubcie nasz profil na FB!


Wszelkie materiały (w szczególności materiały i opracowania własne) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.reklama
Najnowsze komentarze [0]

Masz swoją opinię na ten temat? Tu jest miejsce, gdzie możesz ją wyrazić! Pisz, komentuj i dyskutuj. Pamiętaj o tym, że nie będą tolerowane niecenzuralne wypowiedzi i wulgaryzmy.


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy
Bądź pierwszy, dodaj swoją opinię!
Powrót Do góry

mojacukrzyca.org - Ministerstwo Zdrowia: Zarządzenie MZ w sprawie powołania Zespołu...
Jeżeli na tej stronie widzisz błąd lub masz uwagi, napisz do nas.Eversense E3
Refundacja CGM
Przydatne
Informacje
Bądź na bieżąco!
Kącik literacki
Wszystko o Accu-Chek
Specjalista radzi
DiABEtyK
Na komputer i telefon
Ministerstwo Zdrowia
Światowy Dzień Cukrzycy
Cukrzyca tamtych lat
DME obrzęk plamki
Ciekawostki
O portalu

Redakcja portalu | Napisz do redakcji | Newsletter | O portalu | Media o portalu | Linki | Partnerzy | Nasze bannery | Logo do pobrania | Patronat medialny
Portal mojacukrzyca.org ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą.
Portal jest prowadzony przez osobę fizyczną wyłącznie w celach osobistych. | Copyright © mojacukrzyca.org 2001-2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ostatnia modyfikacja: Sobota, 13 lipca 2024 r.

Zadaj pytanie on-line